STYRELSEN 2024

Ordförande
Anna-Karin Sjödin
ordforandehhu@hotmail.com
Leder föreningen och representerar föreningen i olika sammanhang. Ordföranden ser till att styrelsens beslut genomförs och är firmatecknare tillsammans med kassören.
 
Vice ordförande
Jennifer Persson

En av ledamöterna väljs till vice ordförande av styrelsen på det konstituerande styrelsemötet på 1år. Tar över
ordförandeposten när ordförande har fått förhinder och inte kan närvara på styrelsemöten.
 
Adjungerad kassör
Maria Beck

Kassören ansvarar för föreningens ekonomi. Sköter bokföringen och upprättar de årliga balans- och resultaträkningarna. Är tillsammans med ordförande firmatecknare. Sköter medlemsfrågor, koder/nycklar till klubben och uthyrning av klubbens planer och lokaler.

Sekreterare
Elin Nilsson

Är klubbens kontaktperson och för protokoll vid föreningens möten och ansvarar bland annat för post- och dokumenthantering.
 
Ledamöter

Jennifer Persson
Elin Nilsson

Linda Mathiasson
Sofie Hansen


Suppleanter

Linnea Nilsson
Nellie Podlinski

Ska vid frånvaro ersätta en ordinarie ledamot, oftast deltar suppleanter vid styrelsemöten även om alla är närvarande,
men formellt sett har suppleanten då ingen beslutanderöst.
 
Revisorer (1år)
Ebba Eriksson och Åsa Gunnarsson

Revisorssuppleanter (1år)
Birgitta Nilsson och Berit Jönsson

Har till uppgift att vara medlemmarnas ombud och granska styrelsen arbete. Revisorernas väljs, precis som styrelsen och valberedningen, på årsmötet av föreningens medlemmar.